Književna večer u Tivtu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 28. kolovoza 2015. - 10:14
Autor: 

U okviru ovogodišnjih “Purgatorija”, u Atriju ljetnikovca Buća u Tivtu, večeras, 28. kolovoza u 21 sat, bit će pred­sta­vlje­ne knji­ge po­e­zi­je „Kru­na od ka­me­na” po­zna­tog kan­ta­u­to­ra i knji­žev­ni­ka Ma­rin­ka Jo­va­no­va Pa­vi­će­vi­ća i „Krik ti­ši­ne” Mi­li­ce Ara­ni­tović Pa­po­vić, knji­žev­ni­ce i afo­ri­sti­čar­ke iz Tiv­ta.

Obje zbir­ke po­e­zi­je ob­ja­vlje­ne su pro­šle go­di­ne i plod su vi­še­go­di­šnjeg pje­snič­kog stva­ra­nja nji­ho­vih auto­ra.