Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama hrvatske manjine u Crnoj Gori

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 21. veljače 2017. - 9:49
Autor: 

REPUBLIKA HRVATSKA

 VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U CRNOJ GORI

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03-02/1-15-01 od 13. ožujka 2015. godine) i Odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2017. godinu (KLASA: 011-02/17-04/05, URBROJ: 537-03-01/4-17-01 od 14. veljače 2017. godine)

raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu

 

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su:

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju  manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.)

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija

• ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unapređuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci.

 

2. UVJETI ZA PRIJAVU

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

•          registrirane su i posjeduju važeći statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost

•          aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natječaja

•          programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu

•          imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata

•          vode transparentno financijsko poslovanje.

 

3.  SADRŽAJ PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Prijava mora sadržavati:

•         Obrazac prijave (word format)

•         Obrazac proračuna (excel format)

•         Obrazac životopisa – Europass (word format) voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom

•         Potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu

•         Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost

•         Presliku financijskog izvješća o poslovanju u prethodnoj godini

•         Presliku Plana i programa rada za sljedeću godinu

Neobavezna dokumentacija:

  • Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja
  • Preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)
  • Obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu

Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu.

 

4. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, isključivo poštom, uz napomenu "Prijava na natječaj".

Rok za prijavu na natječaj je do 31. ožujka 2017. godine.

 

5. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

·         dostavljene nakon roka za podnošenje prijava

·         nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natječajem i dokumentacijom za prijavu

·         nisu napisane na propisanom obrascu za natječaj te su podnesene na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja

·         obrasci za prijavu nisu čitko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani na računalu.

·         prijave udruga, ustanova i organizacija kojima su ranije doznačena financijska sredstva putem javnog natječaja/javnog poziva iz članka 3. Pravilnika, a koje nisu  dostavljale uredna financijska izviješća. 

 

6. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA

Veleposlanik temeljem prijedloga Povjerenstva i sukladno raspoloživim sredstvima donijet će Prijedlog odluke o raspodjeli sredstva za prihvaćene programe/projekte.

Izviješće o provedenom natječaju i Prijedlog odluke veleposlanik dostaviti će na suglasnost državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nakon dobivene suglasnosti na prijedlog Odluke veleposlanik će donijeti konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.

 

7.   OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu.