Manifestacija „Djeca imaju krila“ danas u Tivtu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 14. ožujka 2018. - 8:35
Autor: 

Dječ­ji sa­vez Tiv­ta  priređuje  danas od 18 sati u Galeriji ljetnikovca Buća  16. izdanje su­sre­ta mla­dih stva­ra­la­ca i ta­le­na­ta pod na­zi­vom „Dje­ca ima­ju kri­la”. Ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju, koju je 2002. go­di­ne ini­ci­rao veliki prijatelj djece našeg grada, po­zna­ti dje­čji pje­snik Dra­gan Ra­du­lo­vić, tivatska NVO organizira u suradnji s  Dječjim savezom Podgorice.  Sudionici pro­gra­ma, učenici osnov­nih, srednjih  i glazbenih  ško­la  iz Nik­ši­ća, Pod­go­ri­ce, Ze­le­ni­ke, Mojkovca, Ko­to­ra i Tiv­ta, kao i dje­ca s po­seb­nim po­tre­ba­ma iz podgoričkog Re­surs­nog cen­tra za dje­cu i mla­de i iz tivatskog Europskog doma, pred­sta­vit ­će se po­e­zi­jom, glu­mom, recitiranjem i glazbenim  na­stu­pi­ma.  Spe­ci­jal­ni go­st pro­gra­ma je glumac Slaviša Grubiša, voditeljica je Mia Zeković, učenica SMŠ Mladost,  a scenarij je napisala Sonja Štilet, novinarka Radio Tivta.

 

Odr­ža­va­nje tradicionalne ma­ni­fe­sta­ci­je Dječjeg saveza po­mažu: JU Muzeji i galerija Tivat, kom­pa­ni­ja Adri­a­tic ma­ri­nas, Hotel Magnolija i Media Tivat doo, medijski sponzori su Ra­dio Ti­vat i TV 777,  a po­kro­vi­telj događaja je SO Ti­vat.