IZABRANA TRI IDEJNA RIJEŠENJA ZA PINE U TIVTU

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 17. svibnja 2011. - 10:11
Autor: 

Na osnovu konkursa koje je raspisalo Morskodobro Crne Gore za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i uređenja gradske rive "Pine" u Tivtu stručni žiri je dodijelio tri nagrade radovima nakon pojedinačnih ocjena i bodovanja. Površina šetališta Pine koje će biti rekonstruirano je 9900m2. Konkursni žiri jenagradio sledeće radove:

1. Nagrada: Rad pod šifrom - "TEUTA" Rad sa najvećim brojem bodova, "TEUTA", je kompletno i kvalitetno odgovorio na zadatke i uslove Konkursa. U dobroj kompoziciji rješenja jasno je diferencirao funkcije i vrlo odmjereno uveo elemenat multifunkcionalne scene kao dominante u prostoru koja apsorbuje tražene potrebe povremenih manifestacija koje se odvijaju na ovom trgu – rivi, i, istovremeno, sa fontanom i mjestima za sjedjenje dao motiv okupljališta. Objekat u oblikovnom smislu ima skulpturalnu formu koja kvalitetno funkcioniše u ambijentu. Rad je predložio i odmjereno unaprijeđenje pejzažnog uređenja, predviđajući novi drvored palmi paralelan sa postojećim. Predloženo rješenje, i nakon realizacije, ostavlja mogućnost drugačijeg povezivanja rive Pine sa okruženjem u slučaju eventualne izmjene urbanističkog koncepta šire zone. U tehničkom smislu, rad daje sve preduslove za dalju projektnu razradu. Primijećeni nedostatak ovog rada čini predimenzionisani objekat na obali – kupalištu sa istočne strane rive. Ovo rješenje treba posebno razmotriti i svesti na eventualnu minimalnu intervenciju i sadržaj koji bi bio isključivo u funkciji kupališta te kao takav nebi značajnije prostorno konkurisao sadržajima u zaleđu i na samoj rivi. 2. Nagrada: Rad pod šifrom - "777" Rad sa šifrom "777" je na posebno kvalitetan način riješio pitanje odnosa sa okruženjem predlažući novi urbanistički koncept za šire područje – jednu od centralnih gradskih zona. Na kvalitetan način je obezbijedio vezu sa prostorom Porto Montenegra, integrišući priobalnu gradsku strukturu u jedinstven prostor. Takođe, naglašenim vezama sa zaleđem, ostvario je kvalitetniju komunikaciju prema središtu grada. Ovo čini njegov osnovni kvalitet i preporučuje ga za razmatranje u budućem plansko – urbanističkom rješavanju grada. Na kvalitetan i odmjeren način riješena je lokacija kupališta sa istočne strane Rive. Međutim, ovaj rad ima i tehničkih nedorečenosti u smislu izostavljanja rješenja za pješačke i biciklističke staze nedovoljno definisanog parternog tretmana ispred hotela Mimoza, predviđenih denivelacija na samoj rivi koje bi mogle uticati na funkcionalnost prostora. Rad nije direktno primjenljiv, odnosno potrebno bi bilo predhodno izmijeniti planska rješenja za predmetni prostor. Rad nudi više od rekonstrukcije Rive. 3. Nagrada: Rad pod šifrom "PINE 2012" Konkursni rad sa šifrom "PINE 2012" predstavlja korektno rješenje sa dosta slobodnog prostora i dobrom povezanošću sa okruženjem. Ovim rješenjem nudi se drugačiji karakter predmetnog prostora sa puno novih sadržaja, mogućnosti i potencijala, međutim u velikoj mjeri prevazilazi očekivanja raspisivača definisana kroz Programski zadatak prije svega u pogledu obima intervencije i usklađenosti sa trenutnim planskim postavkama. Rad je predložio značajna proširenja postojećeg pristaništa dodavanjem jednog velikog i jednog manjeg doka, od kojih bi mogao biti eventualno prihvatljiv samo ovaj drugi. Predloženo rješenje značajno bi uticalo i na vizuelni dojam koji je karakterističan za pogled sa Pina prema moru, pa i sa tog aspekta ovo rješenje treba preispitati. Od projektovane 3 fontane, centralna predstavlja kvalitetno rješenje dok su druge, dvije manje, locirane na pravcu pješačkih tokova te problematizuju komunikaciju. Predsjednik žirija, mr Dragoljub Marković, dipl. pr pl članovi: Branislav Gregović, dia Sreten Vukićević, dia Vesna Nikolić, dia Marko Kostić, dia