Kameliji u čast

Emitirano: 
Ponedjeljak, 05. svibnja 2014.

Među brojnim za­slu­žnim že­nama u obla­sti oču­va­nja i nje­go­va­nja tra­di­ci­je i kul­tu­re u Cr­noj Go­ri pri­dru­ži­la se prof. Ma­ri­na Du­lo­vić, di­rek­torica Mu­zič­ke ško­le „Vi­da Ma­tjan” u Ko­to­ru. Ona je na Ba­lu ka­me­li­ja pro­gla­še­na Da­mom ka­me­li­ja, ti­tu­lom ko­ju tra­di­ci­o­nal­no do­dje­lji­je NVO „Ka­me­li­ja” iz Sto­li­va.

Mu­zič­ka ško­la de­ce­ni­ja­ma ak­tiv­no uče­stvu­je u kre­i­ra­nju svih kul­tur­nih de­ša­va­nja u Ko­to­ru, nje­ni uče­ni­ci i pro­fe­so­ri da­ru­ju svo­je kon­cer­te gra­du i nje­go­vim gra­đa­ni­ma, a kon­cer­ti „Ka­me­li­ji s lju­ba­vlju” po­sta­li su oba­ve­zan dio pro­gra­ma Fe­šte ka­me­li­ja.